Commissie actiebestedingen
De arme kant van Nederland
Eredienst en Liturgie
Jeugddienst commissie
Kerk/School/Gezin
Zendings commissie
Jeugdclub
Jeugdraad
Vrouwen vereniging
Aanloophuis Heerenveen
Actie vandaag voor SOS kinderdorpen
Gemeentekoor
Gemeente orkest
Kinderoppas
Eredienst en Liturgie
Deze commissie behartigt alle zaken die betrekking hebben op de erediensten. Haar werkzaamheden zijn onder te verdelen in drie taken:
 
- Bezinning en voorlichting.
Als de gemeente samenkomt, is dit geen vrijblijvend gebeuren, maar een vieren dat ze een geroepen en gezonden gemeenschap is. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de verschillende onderdelen van de liturgie, zoals doop, avondmaal, dienst van het Woord etc. De werkgroep bezint op de verschillende onderdelen van de liturgie en komt met voorstellen voor de wijze waarop we als gemeente samen vieren.
 
- Planning en organisatie.
De verschillende soorten diensten worden geïnventariseerd en krijgen een plaats op het jaarrooster. Er wordt vastgesteld wie meewerken aan de verschillende diensten en mensen worden benaderd.
 
- Coördinatie van de medewerkers.
Voor de vieringen is het belangrijk dat er een goede coördinatie is tussen de verschillende medewerkers, zoals leiding Jongerenkring, KinderKring, Commissie liturgisch bloemschikken, organisten, kosters, koren, predikanten etc.
 
Contactpersoon:
Mw. E.Biemond
0513 841790WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaOverige activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads