Als gemeente
Als kerk
Werkwijze
WerkwijzeIn de wijze van vieren proberen we recht te doen aan de midden-orthodoxe ligging van de gemeente. Dat zegt iets over onze visie op de liturgie, onze visie op de bijbel, onze visie op geloof en leven en over onze waardering van de cultuur waarin wij leven.

1. In de vieringen volgen we, zoveel mogelijk, de lezingen die aangegeven worden door het Oecumenisch Leesrooster. Ook is er ruimte om op sommige momenten te kiezen voor een bepaald thema of bijbelboek. De liederen die we zingen komen voor het merendeel uit het "Liedboek voor de kerken" en de bundel "Tussentijds".

2. De bijbel zien we als het boek waarin "de aanwijzingen" voor een leven met God staan opgeschreven. "Aanwijzing/richtingwijzer" is een vertaling van het Hebreeuwse woord "tora". In het Nederlands is dit woord vaak vertaald met "wet". Deze vertaling roept al snel het beeld op van wettische voorschriften die dwingend voorschrijven hoe te leven. De bijbel lezen als een boek van richtlijnen voor een leven in vreugde en vrede, spoort mensen aan om samen te zoeken naar een christelijke spiritualiteit waarin de liefde van Christus zichtbaar wordt.

3. Vaak wordt gedacht dat "geloven" betekent dat "je iets voor waar aanneemt wat in strijd is met de menselijke logica of de wetmatigheden in de natuur". Dit is echter niet de goede vertaling van het Hebreeuwse woord 'emeth', dat veeleer de betekenis heeft van ons woord "vertrouwen". We mogen leven in het vertrouwen dat God, de Onnoembare, met ons gaat op al onze wegen van leven. Wij hopen -soms even- te kunnen ervaren dat wij opgenomen zijn in een dragend geheel waarin wij mensen in heel onze eigenheid mogen bestaan.

4. De moderne cultuur waarin wij leven is niet per definitie een "onchristelijke". Veranderende gewoonten en normen zullen we beoordelen op de vraag of ze te verbinden zijn met Gods goedheid, liefde en gerechtigheid. 
 WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads