Als gemeente
Als kerk
Werkwijze
Beleidsplan
Als Protestantse gemeente Tjalleberd - De Knipe weten wij ons een deel van de kerk, die met Israël geroepen is tot een leven in dienst van God en mee te werken aan een nieuwe wereld waarin vrede en gerechtigheid wonen. Het Koninkrijk zoals dat door Jezus werd verkondigd.

In de gemeente zijn we met elkaar op weg, voortdurend zoekend naar vormen om ons geloof te vieren en te voeden. De kern van het leven van de gemeente wordt gevormd door de viering van de liturgie. De eredienst is bij uitstek de plek van de ontmoeting met de HEER van de kerk. Hierin leert de gemeente met het oor bij de Schriften en het oog op de wereld *, om zo mensen te worden die gaan in de voetsporen van Jezus Christus. Het streven van de christelijke spiritualiteit is om steeds opnieuw "vol" te worden van zijn geest. Een geest van goedheid en menslievendheid.

Als gemeente definiëren wij ons als een midden-orthodoxe gemeente waarin meerdere stromingen vertegenwoordigd zijn, van orthodox tot vrijzinnig. De eenheid van deze pluriforme gemeente ligt dan ook niet in de eensgezindheid van haar geloven, maar in de eenheid van haar roeping. Dat wil zeggen: in het aanbod van Gods liefde. Deze pluraliteit vraagt om respect voor elkaars geloofs-opvattingen en ruimte voor het geloofsgesprek. Gemeente-zijn in deze tijd is een voortdurend leerproces van alle gelovigen.

Als kerk proberen we een gastvrije plek te zijn waar dit geloofsgesprek gevoerd kan worden.
Een plek waar:
1. de visioenen van 'deze wereld anders' (een aarde waar mensen in vrede en veiligheid kunnen
wonen) en 'wij mensen anders' (gevormd door de christelijke spiritualiteit), levend gehouden
worden en doorgegeven.
2. mensen kunnen schuilen en kracht vinden om weer op te staan als nieuw geboren.
3. ze het geloof kunnen vieren, zodat het een inspiratiebron kan worden voor hun persoonlijk
leven en voor hun dienst aan de wereld.

De kerk zien wij als een plek waar het geloof gevierd en gevoed kan worden:
- in de ontmoeting met de Schriften,
- in de ontmoeting met mensen,
- in de stille omgang met God,
- in de aanraking door muziek of kunst,
- in het vieren van de sacramenten
- in het vieren van de belangrijke momenten van het leven,
- in de aandacht voor mensen die worstelen met het bestaan en
- in de dienst aan mens en wereld om ons heen.

Werkwijze.
In de wijze van vieren proberen we recht te doen aan de midden-orthodoxe ligging van de gemeente. Dat zegt iets over onze visie op de liturgie, onze visie op de bijbel, onze visie op geloof en leven en over onze waardering van de cultuur waarin wij leven.

1. In de vieringen volgen we, zoveel mogelijk, de lezingen die aangegeven worden door het Oecumenisch Leesrooster. Ook is er ruimte om op sommige momenten te kiezen voor een bepaald thema of bijbelboek. De liederen die we zingen komen voor het merendeel uit het "Liedboek voor de kerken" en de bundel "Tussentijds".

2. De bijbel zien we als het boek waarin "de aanwijzingen" voor een leven met God staan opgeschreven. "Aanwijzing/richtingwijzer" is een vertaling van het Hebreeuwse woord "tora". In het Nederlands is dit woord vaak vertaald met "wet". Deze vertaling roept al snel het beeld op van wettische voorschriften die dwingend voorschrijven hoe te leven. De bijbel lezen als een boek van richtlijnen voor een leven in vreugde en vrede, spoort mensen aan om samen te zoeken naar een christelijke spiritualiteit waarin de liefde van Christus zichtbaar wordt.

3. Vaak wordt gedacht dat "geloven" betekent dat "je iets voor waar aanneemt wat in strijd is met de menselijke logica of de wetmatigheden in de natuur". Dit is echter niet de goede vertaling van het Hebreeuwse woord 'emeth', dat veeleer de betekenis heeft van ons woord "vertrouwen". We mogen leven in het vertrouwen dat God, de Onnoembare, met ons gaat op al onze wegen van leven. Wij hopen -soms even- te kunnen ervaren dat wij opgenomen zijn in een dragend geheel waarin wij mensen in heel onze eigenheid mogen bestaan.

4. De moderne cultuur waarin wij leven is niet per definitie een "onchristelijke". Veranderende gewoonten en normen zullen we beoordelen op de vraag of ze te verbinden zijn met Gods goedheid, liefde en gerechtigheid.

*) Citaat van ds. J. vd Werf
De Knipe, mei 2008.

ds. Piet Nijssen.


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads