Chilchurch avonden
Catechese
KinderKring
Bijbelstudie en gespreksgroep
Bezoekgroep Tjalleberd & Omstreken
Huisbezoek
Ouderen pastoraat
Jeugdclub
Jeugddiensten
Jeugdraad
Jongerengespreksgroepen
Jongerenkring
Missie Jeugdwerk
Themediensten
Visie Jeugdwerk
Jeugdraad
De jeugdraad voert het jeugdwerkbeleid uit en werkt samen om de missie en visie van het jeugdwerk uit te dragen en gestalte te geven in en buiten de gemeente. De jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan van de kerkenraad t.a.v. het jeugdwerk en bestaat uit de jeugdouderlingen, jeugdwerker en vertegenwoordigers van elke geleding van het jeugdwerk.

- Adviserende rol: De jeugdraad adviseert (middels de jeugdouderling) de kerkenraad m.b.t. het jeugdwerkbeleid. Signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen aan te dragen.

- Uitvoerende rol: De jeugdraad voert het jeugdwerkbeleid uit, coördineert verschillende jeugdwerkactiviteiten en organiseert bijzondere diensten met het oog op de jeugd en jonge gezinnen. Vanuit de jeugdraad  kunnen de verschillende geledingen, in nauwe samenwerking met de jeugdwerker, afzonderlijk een bijzondere dienst organiseren en uitvoeren.

- Toerusting: Tijdens de jeugdraadsbijeenkomsten worden de jeugdraadsleden toegerust door de jeugdwerker. Toerusting kan breed worden opgevat (persoonlijke geloofsbeleving tot nieuwe trends jeugdwerk) en sluit aan bij de behoeften van de jeugdwerkvrijwilligers.

Contactpersoon: Douwina de Vries tel. 0513-841567
Penningmeester Jeugd: Limkje Schreur tel. 0513-688777


WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKerkelijk activiteitenKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads